Opšti uslovi poslovanja

Za manifestaciju „Svetosavski bal“ udruženja Srpski centar (u nastavku organizator odnosno SC)

Stanje: Novembar 2022.

Preambula

Zbog bolje čitljivosti i razumljivosti prilikom opisivanja osoba koristiće se isključivo muška forma. Sve se istovetno odnosi na sve polove i skraćena jezička forma ne predstavlja nikakvo vrednovanje.

1. Predmet i područje delovanja

1a) Ovi Opšti uslovi poslovanja se odnose na kupovinu ulaznica i karti za mesta za sedenje za Svetosavski bal, preko Online prodavnice, studentskih organizacija OSSI i ASSA kao i kupovine u prostorijama Srpskog centra na adresi Lindengasse 61-63/2/V, 1070 Beč, te i odnosa koji se time nastaju između SC i njegovih klijenata. Prodaja ulaznica i karata za mesta za sedenje za Svetosavski bal odvijaće se putem internet stranice www.savaball.at, koju je na raspolaganje stavio SC (takođe u slučaju kupovine gotovinom u SC ili preko partnerskih studentskih organizacija povezanih sa SC). Zaključeni kupoprodajni ugovor koji nastaje preko internet stranice sklopljen je time neposredno između kupca karte i SC. Kupovinom karte kupac je upoznat sa uslovima organizatora koji su povezani sa kupovinom balske karte na samoj manifestaciji te i kućnog reda povezanog sa mestom njenog održavanja.

1b) Opšti uslovi poslovanja u važećoj verziji biće u potpunosti objavljeni na internet stranici  Svetosavskog bala  www.savaball.at.

2. Usluge

2a) SC organizuje 10. februara 2023. u Hofburgu u Beču Svetosavski bal. Termin, sadržaj i tačke programa biće objavljeni na stranici  www.savaball.at.

2b) Usluga ulaznica (za studente i sve ostale goste) obuhvata pristup i učešće na Svetosavskom balu.

2c) Usluga dodatno uz ulaznicu kupljenih karata za mesta za sedenje obuhvata pružanje utvđenog mesta za sedenje za stolom.

3. Zaključivanja ugovora

3a) Ponuda klijenata za zaključivanje ugovora postaje važeća i pravno obavezujuća tek po davanju odnosno slanju svih podataka koji se traže u poljima. Naši klijenti se obavezuju, da potrebne podatke navedu ispravno. SC prihvata ponudu ugovora potvrdom u kupoprodajnom procesu kao i slanjem elektronske pošte odnosno predajom dokumenata prilikom kupovine gotovinom u prostorijama SC ili kod studentskih organizacija OSSI i ASSA. U tom trenutku dolazi do pravosnažnog ugovora između klienta i SC.

3b) Klijentu je poznato da internet nije siguran komunkacioni medij i da podaci, koji se šalju putem interneta mogu da postanu poznati ili da budu promenjeni od strane trećeg lica. Klijent snosi rizik da podaci ne stignu organizatoru ili da ne stignu u formi u kojoj su poslati. Organizator sme da se uzda u to da su podaci u formi u kojoj ih dobije, tako i poslati od strane klijenta.

3c) SC zadržava pravo, da u svako doba poništi narudžbine i ugovore ( jednostrano pravo na povlačenje) ukoliko se klijent ogluši ili pokuša da izbegne poštovanje specifičnih uslova SC u vezi manifestacije ili mesta održavanja, na šta mu je u okviru kupovine bila eksplicitno skrenuta pažnja. Kao prilikom davanja pogrešnih podataka ili neovlašćenog kopiranja i deljenja karata. Jednostrano povlačenje iz ugovora može konkludent vaučerom plaćenih iznosa uz odbijanje pratećih nastalih taksi u visini od 20 % (dvadeset procenata) od kupovne cene.

3d) Za štetu koja je time nastala, jer postupak plaćanja nije sproveden od strane banke kojoj je to naloženo, organizator ne preuzima odgovornost. Ne može doći do prava potraživanja obeštećenja od SC u slučaju nedostavljanja ili pogrešnog dostavljanja dokumenata.

3e) Kupovinom karte klijent prihvata i kućni red koji važi na mestu održavanja manifestacija (Bečki Hofburg). Osoboma koje nisu odevene propisno mestu održavanja ili odevanju koje je propisao SC, može biti uskraćen pristup, bez ikakve nadoknade. Pušenje je zabranjeno na čitavom prostoru održavanja manifestacije. Osobe koje ne poštuju zabranu pušenja, biće isključene sa manifestacije i nemaju pravo na nadoknadu bilo kakvih troškova.

4. Cene

Cene navedene na internet stranici obuhvataju zakonski austrijski porez na promet. Za izradu i slanje karata (Print@Home-Tickets) obračunavamo dodatno taksu od 5,00 evra u koju je uključen i iznos zakonskog austrijskog poreza na promet.

5. Uslovi plaćanja

5a) Karte se plaćaju neposredno tokom ili po završetku porudžbine i dobijanju računa. Klijent mora da se pobrine o tome da svi potrebni podaci budu navedeni, kako bi se omogućila uredna transakcija. Sve posledice koje za klijenta nastanu u slučaju neodgovarajućeg postupka, mora sam da snosi.

5b) Prilikom zakasnelog plaćanja obračunavamo prateću taksu u visini od 9 procenata iznad odgovarajuće kamatne osnove Evropske centralne banke.

5c) U slučaju kašnjenja od strane kijenata kako što se tiče plaćanja tako i drugih dužnosti SC –ne kršeći ostala prava- ima pravo da u slučaju nepoštovanja prijemčivog naknadnog roka istupi iz ugovora i zatraži obeštećenje zbog nepoštovanja istog. U ovom slučaju klijent mora bez odlaganja i o svom trošku da vrati dokumenta SC. SC zadržava pravo ostvarivanja prava na obeštećenje za poništavanje, naknade troškova za transport kao i drugo.

5d) Klijent se obavezuje da prilikom povrede ugovornih obaveza nadoknadi SC sve troškove nastale usled procesa potraživanja obeštećenja. Po opomeni se klijentu naplaćuje 5 evra i dalje za vođenje evidencije o dužničkom odnosu i opomenama 25 evra. Osim toga se potražuju i troškovi kancelarije za prinudnu naplatu do sume predviđene odgovarajućom uredbom za najvišu moguću naknadu u području oblasti prinudne naplate, kao i troškove za advokata i to prema zakonu o advokatskim tarifama.

6. Zadržavanje prava na svojinu

Do potpune uplate cene uključujući sve propratne takse, karte su isključivo i neograničeno svojina SC. Do tada su ona poverena klijentu, ali on ne sme da ih niti preproda niti založi ili pozajmi. Klijent nema pravo da odlučuje o ovim stvarima bez prethodnog isključivog odobrenja i snosi potpuni rizik u svakom pogledu za njemu poverene stvari, posebno za opasnost, da karta bude uništena ili izgubljena.

7. Povraćaj, zamena kao i promena manifestacije

Izričito važi da prilikom obavljene kupovine ulaznica ili karti za mesta za sedenje ne postoji pravo poništenja (jednostranog povlaćenja). Pravo povlačenja isključeno je za onlajn porudžbine prema članu § 18 odeljka 1 Z 10 Zakona o spoljnim poslovima kao i poslovima na daljinu (FAGG), budući da se radi o usluzi koja se obavlja u određenom trenutku u slobodnom vremenu. Vraćanje karata je isključeno – uz izuzetak razloga navedenih u tački 8 i tački 16 – . Nisu moguće naknade za karte koje nisu iskorišćene ili (na primer zbog kašnjenja) samo delimično mogu da se iskoriste ili su izgubljene.

Organizator zadržava pravo zameni određene programske tačke i tematske prostore Svetosavskog bala ili da ih propusti ili zameni mesto održavanja u okviru Beča. Takve promene ne proizvode pravo na povraćaj novca za ulaznice, karte za mesta za sedenje ili druge troškove.

8. Otkazivanje manifestacije

Organizator ima pravo da otkaže Svetosavski bal iz ekonomskih razloga. U tom slučaju organizator vraća obavljene uplate za ulaznice i karte za mesta za sedenje. Ne postoje dodatna prava na potraživanja.

Minimalna vremenska pomeranja kao druge sadržajne promene manifestacije ne daju pravo za vraćanje karte, ukoliko su one neznatne, prijemčive i predmetno opravdane. Karte takođe imaju svoju validnost. Tako otkazivanje manifestacije daje za pravo klijentima da potraže od organizatora povraćaj novca, ukoliko je SC kriv za to. U tom slučaju klijenti imaju mogućnost da u okrviru roka od sedam kalendarskih dana, vrate kartu, kako bi dobili povraćaj pune kupovne cene karte. Ukoliko se vraćanje ne odvije u navedenom roku, gubi se pravo na polagenje prava na povraćaj novca.

9. Uslovi i metode plaćanja

Ulaznice mogu da se plate metodom plaćanja ponuđenom od strane SC u kupovnom procesu. Svaka karta dobija validnost tek po potpunom plaćanju kupovne cene.

Sledeće metode plaćanja se prihvataju za onlajn narudžbine: Master Card i Visa. U kancelariji bala i večernjoj blagajni prihvata se samo gotovinsko plaćanje.

Ulaznice za studente se mogu platiti metodom plaćanja ponuđenom od strane OSSI i ASSA. Svaka studentska karta postaje validna po plaćanju pune cene iznosa.

10. Dostava i upotreba karata

10a) Ulaznice će biti isključivo izrađene kao „Print@Home-Ticket“ i poslate klijentima elektronskom poštom u PDF formatu odnosno predate na mestima za prodaju ili predate od strane studentskih organizacija OSSI i ASSA. Pošiljka karata usleđuje na rizik klijenata. „Print@Home-Ticket“ važi kao odobrenje za pristup i treba je odštampanu u formatu A4 priložiti na ulasku na mesto održavanja manifestacije. Klijent je obavezan da ulaznice nakon dobijanja bez oklevanja proveri da li su pravilne i potpune (posebno naziv manifestacije, datum i vreme, cenu i broj karata) i saopšti reklamacije pismeno putem mejla na adresu tickets@savaball.at  i to najkasnije pet radnih dana nakon kupovine. Ukoliko reklamacija za pogrešne dostave usledi kasnije, može da se dogodi da ne bude dovoljno vremena za ispravku, te da bude i onemogućena poseta balu.

Ulaznice za studente isporučuju ili predaju studentske organizacije OSSI i ASSA. SC ne preuzima nikakvu odgovornost za karte koje nisu uredno dostavljene ili predate.

10b) SC ne preuzima nikakvu odgovornost za neuredno poslate pošiljke. Tako i u slučaju da to dovede do izostanka dostavljanja karte, ne dovodi do prava na obeštećenje i time ne može biti u obavezi SC. U slučaju gubljenja „Print@Home-Tickets“ nema prava na nadoknadu.

10c) „Print@Home-Tickets“ ne smeju da se zloupotrebe, kopiraju ili prosleđuju. Prilkom dolaska na bal, važi pravilo prvog pristupa. Karta i na njoj jedinstveni kod mogu samo jednom da budu iskorišćeni. Naknadne karte sa istim kodom odnosno kopirane karte – biće automatski nevalidne. Klijenti smeju da odštampaju samo jedan primerak „Print@Home-Tickets“. Nije dozvoljeno da se štampaju dodatni primerci ili da se umnožavaju postojeći sa ciljem obezbeđivanja nepropisnog ulaska na bal ili materijalne zarade. Klijenti moraju da preduzmu sve raspoložive mere kako bi sprečili reprodukciju i umnožavanje karata od strane trećeg lica. SC zadržava pravo da zatraži nadoknadu štete nastale nepropisno reprodukovanim ili umnožavanim kartama (uključujući imovinske štete i ili troškove pravne odbrane odnosno pravnog gonjenja).

10d) Kod koji se nalazi na karti i koji je moguće samo jednom upotrebiti se na mestu manifestacije elektronskim skenom poništava od strane SC ili nekoga koga je SC opunomoćio za to. Karte koje imaju kod koji je jednom skeniran i time i poništen ne omogućavaju ulaz na bal.

10e) SC ne snosi odgovornost za štetu nastalu usled nedozvoljenog umnožavanja ili zloupotrebe „Print@Home-Ticket“, jedino u slučaju da je nastala u najmanju ruku grubim nemarom od strane SC.

10f) Dalje preprodaja „Print@Home-Tickets“ u komercijalne svrhe, nije dozvoljena.

11. Ograničenje odgovornosti

11a) Svi ušesnici posećuju manifestaciju na sopstveni rizik.

11b) Isključena je odgovornost organizatora za svaku nastalu štetu učesnika, ukoliko ona nije nastala grubom nemarom organizatora. Ovo isključenje odgovornosti važi i za postupanje pomoćnih subjekata. Klijenti, koji su preduzeća prema Zakonu o zaštiti potrošača, moraju da dokažu postojanje namere ili nemarnosti. U slučaju povrede ugovornih obaveza organizator snosi odgovornost samo u okviru predvidive štete. SC radi sve na tome da funkcionisanje njegove internet stranice bude neometen smetnjama, greškama i prekidima, ukoliko je to moguće prema tehnički razumnim merilima. Svakako se ne garantuje, da je narudžbina karata preko internet stranice i softvera moguća u svako doba. Za štetu nastalu smetnjama, greškama i prekidima SC snosi odgvornosti prema klijentima, samo ukoliko je SC to izazvao namerno ili grubom nemarom.

11c) Rok za zastarevanje potraživanja obeštećenja od organizatora, odgovara zakonskim rokovima zastarenja.

12. Zaštita podataka

SC načelno neće proslediti podatke trećem licu izuzev u slučaju da se to zakonski traži na osnovu zahteva vlasti ili da je to neophodno kako bi se ispunio ugovor. Podaci će biti čuvani koliko nalažu zakonske odrednice (sedam godina na osnovu odrednica poreskog prava) odnosno ispunjenje ugovora.

Kupovinom karte za Svetosavski bal, vlasnik daje saglasnost, da se na balu urade filmski i ton snimci kao i fotografije. Saglasnost se odnosi i na kasniju upotrebu tih snimaka.

Sve ostale informacije o Zaštiti podataka možete naći u smernici o Zaštiti podataka na internet stranici www.savaball.at.

13. Odrednice korišćenja i autorska prava

Informacije ponuđene na internet stranici se pažljivo proveravaju i redovno aktualizuju. Ne preuzima se odgovornost za potpunost, aktuelnost i tačnost podataka u okviru sadržaja ponuđenih na internet stranici. Promene i greške su moguće. Pristupanje i korišćenje internet stranice kao i svih informacija koje se tu nalaze ili na koje je ukazano, je odgovornost isključivo korisnika. Sadržaji na stranicama na koje se ukazuje izričito nisu sastavni deo ove internet stranice. Izričito se isključuje garancija ili odgovornost za sadržajne promene na stranicama na koje se upućuje. Zabranjena je upotreba svakog sadržaja ove internet stranice, posebno njihovo umnožavanje, širenje, slanje i izvođenje u komercijalne svrhe.

14. Pravna i sudska nadležnost

Sva prava i obaveze Svetosavskog bala podležu austrijskom pravnom poretku. Mesto ispunjenja ugovora za dostavu ulaznica i karata za mesta za sedenje kao i njihovo plaćanje, je Beč. Sudska nadležnost za preduzeće je predmetno nadležan sud u Beču. Pravni sporovi sa privatnim klijentima odnosno potrošačima rešavaju se pred nadležnim predmetnim sudom u određenom mestu.

Ukoliko pojedinačne odrednice u ovim uslovima poslovanja ne budu na snazi sasvim ili delimično, to ne povlaći sa sobom i da ugovor ne važi. Nevažeće odrednice se nadomeštaju pravno dopuštenim odrednicama, koje su najbliže ciljanoj privrednoj nameni.

15. Posebna pravila zbog COVID-19 pandemije i s tim u vezi propisane mere ili COVID-19 infekcija

Za Svetosavski bal koji se održava 10.02.2023. (uz izuzetak ulaznica za studente) važi da će nakon kupovine karte biti poslata potvrda elektronskom poštom kao i račun. Ulaznice i karte za mesta za sedenje u tom trenutku neće biti prosleđena, kako bi u slučaju propisivanja posebnih mera pravovremeno mogla da usledi personalizacija karata. U svakom slučaju karta će biti pravovremeno poslata elektronskom poštom (najkasnije tri nedelje pre datuma održavanja bala) i u zavisnosti od važećih mera u tom trenutku biće personalizovana ili ne. Treba obratiti pažnju na to da u slučaju da je vlada naložila personalizaciju karata, samo personalizovane karte će biti važeće prilikom ulaska. Personalizovanje karata može da bude promenjeno sve do ulaska na bal i upotrebe karte.

Prilikom kupovine ulaznice za studente kod studentskih organizacija OSSI i ASSA kupac dobija odmah ulaznicu bez personalizovanja. Dodatno se uzimaju podaci kupca, a prilikom kupovine više karata i njegove pratnje, kako bi kasnije moglo da se sprovede eventualno potrebno personalizovanje, U tom slučaju kupac dobija personalizivanu kartu putem elektronske pošte.

Takođe i ukoliko usled vladinog propisa ili uredbe na osnovu zakonskog uređenja, manifestacija bude morala da bude otkazana ili usled restriktivnih mera (ograničenje broja učesnika ili obaveze nošenje maske) održavanje manifestacije neće biti moguće i zbog toga morati biti otkazano od strane organizatora, uslediće proces povraćaja novca.

U svim slučajevima je moguć sporazumni dogovor o korićenju karte za Svetosavski bal 2024. godine umesto vraćanja novca.

Beč, 01.11.2022