Општи услови пословања

за манифестацију „Светосавски бал“ удружења Српски центар (у наставку организатор односно СЦ)
Стање: новембар 2022.

Преамбула

Због боље читљивости и разумљивости приликом описивања особа користиће се искључиво мушка форма. Све се истоветно односи на све полове и скраћена језичка форма не представља никакво вредновање.

1. Предмет и подручје деловања

1а) Ови Општи услови пословања се односе на куповину улазница и карти за места за седење за Светосавски бал, преко Онлине продавнице, студентских организација ОССИ и АССА као и куповине у просторијама Српског центра на адреси Lindengasse 61-63/2/V, 1070  Беч, те и односа који се тиме настају између СЦ и његових клијената. Продаја улазница и карата за места за седење за Светосавски бал одвијаће се путем интернет странице www.savaball.at, коју је на располагање ставио СЦ (такође у случају куповине готовином у СЦ или преко партнерских студентских организација повезаних са СЦ). Закључени купопродајни уговор који настаје преко интернет странице склопљен је тиме непосредно између купца карте и СЦ. Куповином карте купац је упознат са условима организатора који су повезани са куповином балске карте на самој манифестацији те и кућног реда повезаног са местом њеног одржавања.
1б) Општи услови пословања у важећој верзији биће у потпуности објављени на интернет страници Светосавског бала www.savaball.at.

2. Услуге

2а) СЦ организује 10. фебруара 2023. у Хофбургу у Бечу Светосавски бал. Термин, садржај и тачке програма биће објављени на страници www.savaball.at.
2б) Услуга улазница (за студенте и све остале госте) обухвата приступ и учешће на Светосавском балу.
2ц) Услуга додатно уз улазницу купљених карата за места за седење обухвата пружање утвђеног места за седење за столом.

3. Закључивања уговора

3а) Понуда клијената за закључивање уговора постаје важећа и правно обавезујућа тек по давању односно слању свих података који се траже у пољима. Наши клијенти се обавезују, да потребне податке наведу исправно. СЦ прихвата понуду уговора потврдом у купопродајном процесу као и слањем електронске поште односно предајом докумената приликом куповине готовином у просторијама СЦ или код студентских организација ОССИ и АССА. У том тренутку долази до правоснажног уговора између клиента и СЦ.
3б) Клијенту је познато да интернет није сигуран комункациони медиј и да подаци, који се шаљу путем интернета могу да постану познати или да буду промењени од стране трећег лица. Клијент сноси ризик да подаци не стигну организатору или да не стигну у форми у којој су послати. Организатор сме да се узда у то да су подаци у форми у којој их добије, тако и послати од стране клијента.
3ц) СЦ задржава право, да у свако доба поништи наруџбине и уговоре ( једнострано право на повлачење) уколико се клијент оглуши или покуша да избегне поштовање специфичних услова СЦ у вези манифестације или места одржавања, на шта му је у оквиру куповине била експлицитно скренута пажња. Као приликом давања погрешних података или неовлашћеног копирања и дељења карата. Једнострано повлачење из уговора може конклудент ваучером плаћених износа уз одбијање пратећих насталих такси у висини од 20 % (двадесет процената) од куповне цене.
3д) За штету која је тиме настала, јер поступак плаћања није спроведен од стране банке којој је то наложено, организатор не преузима одговорност. Не може доћи до права потраживања обештећења од СЦ у случају недостављања или погрешног достављања докумената.
3е) Куповином карте клијент прихвата и кућни ред који важи на месту одржавања манифестација (Бечки Хофбург). Особома које нису одевене прописно месту одржавања или одевању које је прописао СЦ, може бити ускраћен приступ, без икакве надокнаде. Пушење је забрањено на читавом простору одржавања манифестације. Особе које не поштују забрану пушења, биће искључене са манифестације и немају право на надокнаду било каквих трошкова.

4. Цене

Цене наведене на интернет страници обухватају законски аустријски порез на промет. За израду и слање карата (Print@Home-Tickets) обрачунавамо додатно таксу од 5,00 евра у коју је укључен и износ законског аустријског пореза на промет.

5. Услови плаћања

5а) Карте се плаћају непосредно током или по завршетку поруџбине и добијању рачуна. Клијент мора да се побрине о томе да сви потребни подаци буду наведени, како би се омогућила уредна трансакција. Све последице које за клијента настану у случају неодговарајућег поступка, мора сам да сноси.
5б) Приликом закаснелог плаћања обрачунавамо пратећу таксу у висини од 9 процената изнад одговарајуће каматне основе Европске централне банке.
5ц) У случају кашњења од стране кијената како што се тиче плаћања тако и других дужности СЦ –не кршећи остала права- има право да у случају непоштовања пријемчивог накнадног рока иступи из уговора и затражи обештећење због непоштовања истог. У овом случају клијент мора без одлагања и о свом трошку да врати документа СЦ. СЦ задржава право остваривања права на обештећење за поништавање, накнаде трошкова за транспорт као и друго.
5д) Клијент се обавезује да приликом повреде уговорних обавеза надокнади СЦ све трошкове настале услед процеса потраживања обештећења. По опомени се клијенту наплаћује 5 евра и даље за вођење евиденције о дужничком односу и опоменама 25 евра. Осим тога се потражују и трошкови канцеларије за принудну наплату до суме предвиђене одговарајућом уредбом за највишу могућу накнаду у подручју области принудне наплате, као и трошкове за адвоката и то према закону о адвокатским тарифама.

6. Задржавање права на својину

До потпуне уплате цене укључујући све пропратне таксе, карте су искључиво и неограничено својина СЦ. До тада су она поверена клијенту, али он не сме да их нити препрода нити заложи или позајми. Клијент нема право да одлучује о овим стварима без претходног искључивог одобрења и сноси потпуни ризик у сваком погледу за њему поверене ствари, посебно за опасност, да карта буде уништена или изгубљена.

7. Повраћај, замена као и промена манифестације

Изричито важи да приликом обављене куповине улазница или карти за места за седење не постоји право поништења (једностраног повлаћења). Право повлачења искључено је за онлајн поруџбине према члану § 18 одељка 1 З 10 Закона о спољним пословима као и пословима на даљину (ФАГГ), будући да се ради о услузи која се обавља у одређеном тренутку у слободном времену. Враћање карата је искључено – уз изузетак разлога наведених у тачки 8 и тачки 16 – . Нису могуће накнаде за карте које нису искоришћене или (на пример због кашњења) само делимично могу да се искористе или су изгубљене.

Организатор задржава право замени одређене програмске тачке и тематске просторе Светосавског бала или да их пропусти или замени место одржавања у оквиру Беча. Такве промене не производе право на повраћај новца за улазнице, карте за места за седење или друге трошкове.

8. Отказивање манифестације

Организатор има право да откаже Светосавски бал из економских разлога. У том случају организатор враћа обављене уплате за улазнице и карте за места за седење. Не постоје додатна права на потраживања.
Минимална временска померања као друге садржајне промене манифестације не дају право за враћање карте, уколико су оне незнатне, пријемчиве и предметно оправдане. Карте такође имају своју валидност. Тако отказивање манифестације даје за право клијентима да потраже од организатора повраћај новца, уколико је СЦ крив за то. У том случају клијенти имају могућност да у окрвиру рока од седам календарских дана, врате карту, како би добили повраћај пуне куповне цене карте. Уколико се враћање не одвије у наведеном року, губи се право на полагење права на повраћај новца.

9. Услови и методе плаћања

Улазнице могу да се плате методом плаћања понуђеном од стране СЦ у куповном процесу. Свака карта добија валидност тек по потпуном плаћању куповне цене.
Следеће методе плаћања се прихватају за онлајн наруџбине: Мастер Цард и Виса. У канцеларији бала и вечерњој благајни прихвата се само готовинско плаћање.
Улазнице за студенте се могу платити методом плаћања понуђеном од стране ОССИ и АССА. Свака студентска карта постаје валидна по плаћању пуне цене износа.

Sledeće metode plaćanja se prihvataju za onlajn narudžbine: Master Card i Visa. U kancelariji bala i večernjoj blagajni prihvata se samo gotovinsko plaćanje.

Ulaznice za studente se mogu platiti metodom plaćanja ponuđenom od strane OSSI i ASSA. Svaka studentska karta postaje validna po plaćanju pune cene iznosa.

10. Достава и употреба карата

10а) Улазнице ће бити искључиво израђене као „Print@Home-Ticket“ и послате клијентима електронском поштом у ПДФ формату односно предате на местима за продају или предате од стране студентских организација ОССИ и АССА. Пошиљка карата услеђује на ризик клијената. „Print@Home-Ticket“ важи као одобрење за приступ и треба је одштампану у формату А4 приложити на уласку на место одржавања манифестације. Клијент је обавезан да улазнице након добијања без оклевања провери да ли су правилне и потпуне (посебно назив манифестације, датум и време, цену и број карата) и саопшти рекламације писмено путем мејла на адресу tickets@savaball.at и то најкасније пет радних дана након куповине. Уколико рекламација за погрешне доставе уследи касније, може да се догоди да не буде довољно времена за исправку, те да буде и онемогућена посета балу.
Улазнице за студенте испоручују или предају студентске организације ОССИ и АССА. СЦ не преузима никакву одговорност за карте које нису уредно достављене или предате.
10б) СЦ не преузима никакву одговорност за неуредно послате пошиљке. Тако и у случају да то доведе до изостанка достављања карте, не доводи до права на обештећење и тиме не може бити у обавези СЦ. У случају губљења „Print@Home-Tickets“ нема права на надокнаду.
10ц) „Print@Home-Tickets“ не смеју да се злоупотребе, копирају или прослеђују. Прилком доласка на бал, важи правило првог приступа. Карта и на њој јединствени код могу само једном да буду искоришћени. Накнадне карте са истим кодом односно копиране карте – биће аутоматски невалидне. Клијенти смеју да одштампају само један примерак „Print@Home-Tickets“. Није дозвољено да се штампају додатни примерци или да се умножавају постојећи са циљем обезбеђивања непрописног уласка на бал или материјалне зараде. Клијенти морају да предузму све расположиве мере како би спречили репродукцију и умножавање карата од стране трећег лица. СЦ задржава право да затражи надокнаду штете настале непрописно репродукованим или умножаваним картама (укључујући имовинске штете и или трошкове правне одбране односно правног гоњења).
10д) Код који се налази на карти и који је могуће само једном употребити се на месту манифестације електронским скеном поништава од стране СЦ или некога кога је СЦ опуномоћио за то. Карте које имају код који је једном скениран и тиме и поништен не омогућавају улаз на бал.
10е) СЦ не сноси одговорност за штету насталу услед недозвољеног умножавања или злоупотребе „Print@Home-Tickets“, једино у случају да је настала у најмању руку грубим немаром од стране СЦ.
10ф) Даље препродаја „Print@Home-Tickets“ у комерцијалне сврхе, није дозвољена.

11. Ограничење одговорности

11а) Сви ушесници посећују манифестацију на сопствени ризик.
11б) Искључена је одговорност организатора за сваку насталу штету учесника, уколико она није настала грубом немаром организатора. Ово искључење одговорности важи и за поступање помоћних субјеката. Клијенти, који су предузећа према Закону о заштити потрошача, морају да докажу постојање намере или немарности. У случају повреде уговорних обавеза организатор сноси одговорност само у оквиру предвидиве штете. СЦ ради све на томе да функционисање његове интернет странице буде неометен сметњама, грешкама и прекидима, уколико је то могуће према технички разумним мерилима. Свакако се не гарантује, да је наруџбина карата преко интернет странице и софтвера могућа у свако доба. За штету насталу сметњама, грешкама и прекидима СЦ сноси одгворности према клијентима, само уколико је СЦ то изазвао намерно или грубом немаром.
11ц) Рок за застаревање потраживања обештећења од организатора, одговара законским роковима застарења.

12. Заштита података

СЦ начелно неће проследити податке трећем лицу изузев у случају да се то законски тражи на основу захтева власти или да је то неопходно како би се испунио уговор. Подаци ће бити чувани колико налажу законске одреднице (седам година на основу одредница пореског права) односно испуњење уговора.
Куповином карте за Светосавски бал, власник даје сагласност, да се на балу ураде филмски и тон снимци као и фотографије. Сагласност се односи и на каснију употребу тих снимака.
Све остале информације о Заштити података можете наћи у смерници о Заштити података на интернет страници www.savaball.at

13. Одреднице коришћења и ауторска права

Информације понуђене на интернет страници се пажљиво проверавају и редовно актуализују. Не преузима се одговорност за потпуност, актуелност и тачност података у оквиру садржаја понуђених на интернет страници. Промене и грешке су могуће. Приступање и коришћење интернет странице као и свих информација које се ту налазе или на које је указано, је одговорност искључиво корисника. Садржаји на страницама на које се указује изричито нису саставни део ове интернет странице. Изричито се искључује гаранција или одговорност за садржајне промене на страницама на које се упућује. Забрањена је употреба сваког садржаја ове интернет странице, посебно њихово умножавање, ширење, слање и извођење у комерцијалне сврхе.

14. Правна и судска надлежност

Сва права и обавезе Светосавског бала подлежу аустријском правном поретку. Место испуњења уговора за доставу улазница и карата за места за седење као и њихово плаћање, је Беч. Судска надлежност за предузеће је предметно надлежан суд у Бечу. Правни спорови са приватним клијентима односно потрошачима решавају се пред надлежним предметним судом у одређеном месту.
Уколико појединачне одреднице у овим условима пословања не буду на снази сасвим или делимично, то не повлаћи са собом и да уговор не важи. Неважеће одреднице се надомештају правно допуштеним одредницама, које су најближе циљаној привредној намени.

15. Посебна правила због KОВИД-19 пандемије и с тим у вези прописане мере или KОВИД-19 инфекција

За Светосавски бал који се одржава 10.02.2023. (уз изузетак улазница за студенте) важи да ће након куповине карте бити послата потврда електронском поштом као и рачун. Улазнице и карте за места за седење у том тренутку неће бити прослеђена, како би у случају прописивања посебних мера правовремено могла да уследи персонализација карата. У сваком случају карта ће бити правовремено послата електронском поштом (најкасније три недеље пре датума одржавања бала) и у зависности од важећих мера у том тренутку биће персонализована или не. Треба обратити пажњу на то да у случају да је влада наложила персонализацију карата, само персонализоване карте ће бити важеће приликом уласка. Персонализовање карата може да буде промењено све до уласка на бал и употребе карте.
Приликом куповине улазнице за студенте код студентских организација ОССИ и АССА купац добија одмах улазницу без персонализовања. Додатно се узимају подаци купца, а приликом куповине више карата и његове пратње, како би касније могло да се спроведе евентуално потребно персонализовање, У том случају купац добија персонализивану карту путем електронске поште.
Такође и уколико услед владиног прописа или уредбе на основу законског уређења, манифестација буде морала да буде отказана или услед рестриктивних мера (ограничење броја учесника или обавезе ношење маске) одржавање манифестације неће бити могуће и због тога морати бити отказано од стране организатора, уследиће процес повраћаја новца.
У свим случајевима је могућ споразумни договор о корићењу карте за Светосавски бал 2024. године уместо враћања новца.

Беч, 01.11.2022